ครูสามัญ

ครูผู้สอนสายสามัญ

 

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   

 

นางสาวสุพรรณิการ์ เรืองทอง

ครูภาษาไทย

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   

Sakulrat Mobile

นางสกุลรัตน์  หาวะบุตร

 ครูคณิตศาสตร์

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

Yaneeporn Mobile

นางสาวญาณีภรณ์  ศรีชมภู

 ครูเคมี

Somboon Mobile

นางสาวสมบูรณ์  นพรัตน์

ครูชีววิทยา

Sunisa Mobile

นางสาวสุนิษา   ลิ้มไล้

ครูฟิสิกส์

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 Anothai Mobile

นางสาวอโนทัย  สุจีสถิร

ครูสังคมศึกษา

 Amornrat Mobile

นางสาวอมรรัตน์  ม่วงคำ

ครูสังคมศึกษา

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

  Sakda Mobile

นายศักดา  แสงอินทร์

ครูดนตรี

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 

Ruethairat Mobile

นางฤทัยรัตน์  วัฒนไกร

ครูคอมพิวเตอร์

boonyarit

นายบุญญฤทธิ์  ศรีวิเชียร

ครูคอมพิวเตอร์

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 Watchara Mobile

นายวัชระ   วาทีวสุรัตน์

ครูภาษาอังกฤษ

 

 

นางสาวปิยนุช  ใจชื่น

ครูภาษาอังกฤษ

 

ภาคประถมศึกษา

 Supaporn Mobile

นางสุภาภรณ์  แพรต่วน

ครูภาคประถมศึกษา