ครูสอนกีฬา

 

 

 

 

theppharat 

นายเทพรัตน์  แสงภู่วงษ์

ผู้ฝึกสอนกีฬายิงปืน(เชี่ยวชาญ)

wichien 

นายวิเชียร  แก้วโผงเผง 

ผู้ฝึกสอนกีฬามวยปล้ำ(เชี่ยวชาญ)

 janwit

นายเจนวิทย์  โอชาอัมพวัน

ผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอล(เชี่ยวชาญ)

ekkharat 

นายเอกราช  จันทร์กรุง

ผู้ฝึกสอนกีฬายิมนาสติก

       

 pradis

นายประดิษฐ์  มีสันทัด

ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล

somsak

นายสมศักดิ์  ชนะวงศ์วิสุทธิ์

 ผู้ฝึกสอนกีฬาเทควันโด

krisakorn

นายกฤษกร  สิงห์เมือง

 ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล

serm

นายเสริม  ปาตี

ผู้ฝึกสอนกีฬาเซปักตะกร้อ

 

       

 noppornchai

นายนพชัย  นาคสุวรรณ

ผู้ฝึกสอนกีฬามวยสากล

 

bordin 

 นายบดินทร์  งามสงวนปรีชา

ผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำ

 worawut

นายวรวุฒิ  ทองดา

 ผู้สอนกีฬาวอลเลย์บอล

นายวัลลภ  สิงห์เมือง

ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล

 

       

watchara

นายวัชระ  หาญอาษา

ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล

pikulthong

น.ส.พิกุลทอง  ชวดไธสง

ผู้ฝึกสอนกีฬายกน้ำหนัก

Chalotorn Custom นายชโลธร  กมล

 ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตเซปักตะกร้อ

 Thanapat Custom

สิบเอกธนภัทร  จันทรสาขา

ผู้ฝึกสอนกีฬาจักรยาน

       

Ackaradet Custom

นายอัครเดช  จิตผ่อง

ผู้ฝึกสอนกีฬาเบสบอล

Pattamaporn Custom

นางสาวปัทมาภรณ์  ทัพกิจ

ผู้ฝึกสอนกีฬายูโด

MontreeM Custom

นายมนตรี  ม่วงน้ำเงิน

ผู้ฝึกสอนกีฬามวยปล้ำ

LOGO

นางสาวรุ่งทิพย์ ตะนะขิง

ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตเซปักตะกร้อ

       

LOGO

นายวินิต   รัตนแก้ว

ผู้ฝึกสอนกีฬายิมนาสติก

LOGO

นายวัชรินทร์  ท้วมพุดซา

ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล

Chatahai

นายฉัตรชัย  จันทร์ต่าย

ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล

 Suphaporn

นางสาวสุภาพร

ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนกีฬากรีฑา

       

Irada

นางสาวไอรดา  ปานท้าว

ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนกีฬายิมนาสติก

Anuwat

น.ท.อนุวัตร  เสริมศิริ

    ผู้ฝึกสอนกีฬากรีฑา (พิเศษ)  

Yongyut

นายยงยุทธ  ลาดนอก

ผู้ฝึกสอนกีฬามวยสากล(พิเศษ)

Werapong

นายวีระพงษ์  สิงห์ทอง

ผู้ฝึกสอนกีฬามวยสากล(พิเศษ)