วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

            เป็นผู้นำในด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

พันธกิจ

จัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา  พัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ

จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  สังกัดสถาบันการพลศึกษา  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ระเบียบวินัย  และทำนุบำรุง  ศิลปวัฒนธรรม

ส่งเสริมสุขภาพอนามัย สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

วิจัยและพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา