เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ คติพจน์ ปรัชญา

เอกลักษณ์      มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม  นำการกีฬา

 

 

อัตลักษณ์       กีฬาดี มีคุณธรรม

 

 

คติพจน์           กยิราเจ  กยิราเถนํ 

        “ทำอะไร  ทำจริง”

ปรัชญา           กีฬาเป็นเลิศ  ก่อเกิดการศึกษา  พัฒนาคุณธรรม