โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

SUPHAN BURI SPORTS SCHOOL

 78391302 2494742887512290 7620705003237277696 o

 รับนักเรียนใหม่ ประจำปี 2563 แผนการรับนักเรียนสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียน

ในโรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี สังกัดสถาบันการพลศึกษา ปีการศึกษา 2563

ชนิดกีฬา

1. กรีฑา ชาย – หญิง             ระดับชั้น ม.1-ม.4

2. จักรยาน ชาย                    ระดับชั้น ม.1-ม.4

3. เซปักตะกร้อ ชาย – หญิง    ระดับชั้น ม.1-ม.4

4. ฟุตบอล ชาย                    ระดับชั้น ม.1

5. ยูโด ชาย                         ระดับชั้น ม.1-ม.4

6. มวยปล้ำ ชาย                   ระดับชั้น ม.1

7. มวยสากล ชาย                 ระดับชั้น ม.1-ม.4

8. ยกน้ำหนัก หญิง                ระดับชั้น ม.1-ม.3

9. ยิงปืน ชาย – หญิง             ระดับชั้น ม.1-ม.4

10. ยิมนาสติก ชาย – หญิง      ระดับชั้น ป.4-ป.6

11. วอลเลย์บอล ชาย              ระดับชั้น ม.1-ม.5

12. ว่ายน้ำ ชาย – หญิง           ระดับชั้น ป.4-ม.4

13. เบสบอล ชาย                    ระดับชั้น ม.1-ม.4

14. เทนนิส ชาย – หญิง           ระดับชั้น ม.1-ม.4

15. เทควันโด ชาย – หญิง        ระดับชั้น ม.1-ม.5

16. วูซู ชาย – หญิง                 ระดับชั้น ม.1-ม.4

17. คาราเต้-โด ชาย – หญิง      ระดับชั้น ม.1-ม.5

1. การรับสมัคร เดือนมกราคม ของทุกปี

สถานที่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วยงานรับสมัครผ่าน

  • โรงเรียนกีฬาทุกแห่ง
  • มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติทุกวิทยาเขต 17 เขต
  • สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

วัน/เวลาตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2563

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09.30 น. – 16.00 น.

รับสมัครทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

หน่วยรับสมัครผ่าน รับเฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์

                           เวลา 08.30 น.- 16.30 น.

หมายเหตุ กรณีสมัครผ่านหน่วยงานรับสมัคร        

หมดเขตรับสมัครสมัครทางไปรษณีย์

วันที่ 31 ม.ค. 2563 ประทับตรา

ลงรับเป็นวันสุดท้ายของการับสมัคร

ทางไปรษณีย์

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ

      - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

        ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

3. การทดสอบภาคปฏิบัติ

      - วันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2563

        ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

        เวลา 07.00 – 09.00 น. หากไม่มารายงานตัว

   ในวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

หมายเหตุ กีฬาฟุตบอลสอบวันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2563        

4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคปฏิบัติ

      - วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

         ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

5. สอบวัดความรู้พื้นฐานทางการเรียน และตรวจสุขภาพร่างกาย

      - วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 สถานที่สอบ

         ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน

      - วันที่ 6 มีนาคม 2563 ประกาศ ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

7. การมอบตัว

      - ให้ดูท้ายประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. มีความถนัดและมีความสามารถพิเศษทางกีฬา

2. มีร่างกายแข็งแรง ไม่ทุพพลภาพ ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการกีฬา

3. มีสัญชาติไทย

4. เพศ ชาย – หญิง และสามารถอยู่ประจำได้

5. มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยถูกให้ออก หรือไล่ออกจากโรงเรียนเดิม

6. ผู้สมัครเรียนในระดับใด จะต้องมีพื้นฐานความรู้ และคุณสมบัติ ตามกฎและระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการ

     กำหนด

7. ผู้สมัครต้องสมัครเข้าเรียนในระดับชั้นที่เรียน ของปีการศึกษา 2563 (ห้ามลดชั้น) ม.1 ต้องไม่เกิดก่อน

     ปี พ.ศ. 2550

หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร

ผู้สมัครต้องนำหลักฐานและเอกสารไปในวันสมัคร ดังนี้

1. ใบสมัครตามแบบฟอร์มของสถาบันการพลศึกษา กำหนด (ใบสมัครสามารถสำเนาได้)

2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 ใบ

3. ใบรับรองโรงเรียนที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562 หรือหลักฐานจบการศึกษาชั้นสูงสุด

4. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ พร้อมตัวจริง

5. สำเนาหนังสือรับรองผลการแข่งขันกีฬา หรือเกียรติบัตรกีฬา หรือสำเนาภาพถ่ายโล่ /เหรียญรางวัล

     หรือหลักฐานอื่นใด ที่สามารถแสดงความสามารถของผู้สมัครในชนิดกีฬาที่จะสมัครเข้าเรียน (ถ้ามี)

6. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (เฉพาะในกรณีที่ชื่อ – สกุลในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน)

ขั้นตอนการสมัครสอบ

1. การยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง

     1.1 ผู้สมัคร จะต้องกรอกข้อมูลลงในใบสมัคร ในส่วน   ที่ 1 และส่วนที่ 2 ให้ครบถ้วน ยกเว้นส่วนสูง

       น้ำหนัก และ ลงลายมือชื่อ จะต้องลงต่อหน้าผู้สมัคร

     1.2 ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานและเอกสารประกอบการสมัครให้เจ้าหน้าที่รับสมัครเพื่อตรวจหลักฐาน

     1.3 ชั่งน้ำหนัก และวัดส่วนสูง ณ สถานที่รับสมัคร นำข้อมูลที่ได้กรอกลงในใบสมัคร

     1.4 เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจหลักฐานเรียบร้อยแล้วลงลายมือชื่อ ต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร

     1.5 รับบัตรประจำตัวสอบผู้เข้าสอบ ซึ่งกรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว และมีตราประทับของหน่วยงานรับสมัคร

          พร้อมลายมือชื่อของผู้รับสมัคร (ส่วนที่ 2 ของใบสมัคร)

     1.6 ผู้สมัครจะต้องเก็บบัตรประจำตัวสอบไว้ให้ดีและใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบทุกครั้ง

 

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ติดต่อเพิ่มเติม

www.spss.ac.th

Facebook โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีงานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000

โทรศัพท์ 0-3554-5662 โทรสาร 0-3554-5663