กิจกรรม "วันลอยกระทง"

กิจกรรม "วันลอยกระทง"   

งานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย จัดกิจกรรม วันลอยกระทง
วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
มีกิจกรรมการประกวดนางนพมาศ และการแสดงของนักเรียน ประกวดการทำกระทง 
โดย นางสมจิต  บุญคงเสน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร  ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดกิจกรรม

3