การประเมินโรงอาหารและส้วมของสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐

โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีรับการประเมินโรงอาหารและส้วมของสถานศึกษา

ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐

23