ข้าราชการ

 

 Asawin

นายอัศวิน  พูลทวี

ครู คศ.๓ (ผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำ)

 

นางกีรติ   พูลทวี

ครู คศ. (ครูการงานอาชีพฯ)

 wilaiwan

นางสาววิไลวรรณ จำรูญนิรันดร์

ครู คศ. (ครูแนะแนว)

boonsong 

นายบุญส่ง  ก้องแดนไพร

ครู คศ. (ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล)

       

 punnapha

นางปุณณภา  ศรีเที่ยงตรง

ครู คศ. (ครูสุขศึกษา)

nantawan 

นางนันทวรรณ  อารีราช

ครู คศ. (ครูสังคมศึกษา)

 thiranan

นางสาวธิรนันท์  ดาราไตร

ครู คศ. (ครูภาษาอังกฤษ)

 

นางสาวณัฐรดา  เกียวกุล

ครู คศ. (ครูภาคประถมศึกษา)

       

 

นางทัศนีย์  เสริมศิริ

ครู คศ.๓ (ผู้ฝึกสอนกีฬากรีฑา)

 

nalinee

นางนลินี  พิริยธำรงกุล

ครู คศ.๓ (ครูคณิตศาสตร์)

 

นายอาคม พรหมวาศ 

ครู คศ.๓ (ผู้ฝึกสอนกีฬาวูซู) 

 

นางณัฐภรณ์  ปลาทิพย์

ครู คศ.๓ (ครูสุขศึกษา)

       

 

นายบุญธรรม  เริ่มคิดการณ์

ครู คศ.๒ (ครูสังคมศึกษา)

 

 

นางสาวเปรม  กิจเมธี

ครู คศ.๒ (ครูคณิตศาสตร์)

 

sangchai

นายแสงชัย  ชื่นวิโรจน์

ครู คศ.๒ (ผู้ฝึกสอนกีฬาเทนนิส) 

 

 

นายจิระศักดิ์  ปลาทิพย์

ครู คศ.๒ (ผู้ฝึกสอนกีฬากรีฑา)

       

 

นางสาวสุภาวดี  ธรรมประชา

ครู คศ.๒ (ครูคณิตศาสตร์)

 

นางสาวเสาวลี  แจ้งใจดี

ครู คศ.๒ (ครูวิทยาศาสตร์) 

 

นายสุรเชษฐ  เขียวไสว

ครู คศ.๑ (ครูคณิตศาสตร์)

 

นายสุุรศักดิ์  แพรต่วน

ครู คศ.๑ (ผู้ฝึกสอนกีฬายกน้ำหนัก) 

       

 

นายสมชาย  แก้วนวล

ครู คศ.๑ (ผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำ)

 

นายชัยยศ  สิริธรานนท์

ครู คศ.๑ (ผู้ฝึกสอนกีฬาเบสบอล)

 

นางดวงตา  เหมาเพชร

ครู คศ.๑ (ครูชีววิทยา)

 

นางสาวจิราภรณ์  รัตนแก้ว

ครู คศ.๑ (ผู้ฝึกสอนกีฬายิมนาสติก)

       

นายประวัติวงศ์  หาวะบุตร

ครู คศ.๑ (ผู้ฝึกสอนกีฬาเซปักตะกร้อ)

นายคมสันต์  ทองทับ

ครู คศ.๑ (ผู้ฝึกสอนกีฬาวูซู)

นายพชรพล  คำสมาน

ครู คศ.๑ (ผู้ฝึกสอนกีฬาเทนนิส)

นายวัฒนชัย  ส่องกระโทก

ครู คศ.๑ (ผู้ฝึกสอนกีฬาเซปักตะกร้อ)

       

นายพรชัย  สุนิพันธ์

ครู คศ.๑ (ครูฟิสิกส์)

thongbai

นายทองใบ  ทาแน่น

ครู คศ.๑ (ผู้ฝึกสอนกีฬามวยสากล)

 นายภาพตะวัน คุ่ยกลิ่น 

ครูผู้ช่วย (ครูศิลปะ)

นางสาวปรียานุช สำรวย 

ครูผู้ช่วย (ครูภาษาไทย)