HOTNEWS
IMAGE ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ
Friday, 17 March 2017 อ่านทั้งหมด 253 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ        หมายเหตุ : ในข้อ ๖.๖ ใบประกอบวิชาชีพครู มีหรือ ไม่มีก็ได้  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม... Read More...
IMAGE ประกาศรายชื่ิอผู้มิสิทธิ์เข้าเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๐
Wednesday, 15 March 2017 อ่านทั้งหมด 475 ครั้ง
ประกาศรายชื่ิอ ผู้มิสิทธิ์เข้าเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๐   Read More...
IMAGE งานรับเกียรติบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ รุ่น ๒๒ จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
Tuesday, 21 March 2017 อ่านทั้งหมด 30 ครั้ง
ฯพณฯ วราวุธ ศิลปอาชา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร ใหักับบุคลากรผู้ทรงคุณค่า ผู้ฝึกสอนกีฬายอดเยี่ยม ครูดีในดวงใจ ครูดีเด่น... Read More...
IMAGE งานเลี้ยงส่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖ รุ่นที่ ๒๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
Tuesday, 21 March 2017 อ่านทั้งหมด 28 ครั้ง
นายอภินันท์ สีดาพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในงานจัดเลี้ยงส่งนักเรียน ม.๖ รุ่น ๒๒ ที่จบปีการศึกษา ๒๕๕๙... Read More...
IMAGE ประชุมคณะกรรมการการสถานศึกษา ครั้งที่๒ ภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๕๙
Tuesday, 21 March 2017 อ่านทั้งหมด 27 ครั้ง
ฯพณฯ วราวุธ ศิลปอาชา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครั้งที่ ๒ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันเสาร์ ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ... Read More...
IMAGE ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน สัมภาษณ์ และตรวจสุขภาพร่างกาย เพื่อเข้าเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๐
Friday, 24 February 2017 อ่านทั้งหมด 1800 ครั้ง
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน สัมภาษณ์ และตรวจสุขภาพร่างกาย เพื่อเข้าเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๐   Read More...
IMAGE อธิการบดีสถาบันการพลศึกษาตรวจเยี่ยมโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Tuesday, 21 March 2017 อ่านทั้งหมด 22 ครั้ง
นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ตรวจเยี่ยม และมอบนโยบายให้กับบุคลากร และดูการฝึกซ้อมกีฬา ของโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ในวันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐   Read More...
IMAGE สอบภาคปฏิบัตินักเรียนใหม่ปีการศึกษา ๒๕๖๐
Sunday, 19 February 2017 อ่านทั้งหมด 776 ครั้ง
สอบภาคปฏิบัตินักเรียนใหม่ปีการศึกษา ๒๕๖๐             คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม ๑ คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม ๒      Read More...
IMAGE ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ
Friday, 17 March 2017 อ่านทั้งหมด 253 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ        หมายเหตุ : ในข้อ ๖.๖ ใบประกอบวิชาชีพครู มีหรือ ไม่มีก็ได้  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม... Read More...
IMAGE ประกาศรายชื่ิอผู้มิสิทธิ์เข้าเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๐
Wednesday, 15 March 2017 อ่านทั้งหมด 475 ครั้ง
ประกาศรายชื่ิอ ผู้มิสิทธิ์เข้าเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๐   Read More...
IMAGE งานรับเกียรติบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ รุ่น ๒๒ จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
Tuesday, 21 March 2017 อ่านทั้งหมด 30 ครั้ง
ฯพณฯ วราวุธ ศิลปอาชา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร ใหักับบุคลากรผู้ทรงคุณค่า ผู้ฝึกสอนกีฬายอดเยี่ยม ครูดีในดวงใจ ครูดีเด่น... Read More...
IMAGE งานเลี้ยงส่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖ รุ่นที่ ๒๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
Tuesday, 21 March 2017 อ่านทั้งหมด 28 ครั้ง
นายอภินันท์ สีดาพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในงานจัดเลี้ยงส่งนักเรียน ม.๖ รุ่น ๒๒ ที่จบปีการศึกษา ๒๕๕๙... Read More...
IMAGE ประชุมคณะกรรมการการสถานศึกษา ครั้งที่๒ ภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๕๙
Tuesday, 21 March 2017 อ่านทั้งหมด 27 ครั้ง
ฯพณฯ วราวุธ ศิลปอาชา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครั้งที่ ๒ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันเสาร์ ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ... Read More...
IMAGE ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน สัมภาษณ์ และตรวจสุขภาพร่างกาย เพื่อเข้าเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๐
Friday, 24 February 2017 อ่านทั้งหมด 1800 ครั้ง
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน สัมภาษณ์ และตรวจสุขภาพร่างกาย เพื่อเข้าเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๐   Read More...
IMAGE อธิการบดีสถาบันการพลศึกษาตรวจเยี่ยมโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Tuesday, 21 March 2017 อ่านทั้งหมด 22 ครั้ง
นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ตรวจเยี่ยม และมอบนโยบายให้กับบุคลากร และดูการฝึกซ้อมกีฬา ของโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ในวันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐   Read More...
IMAGE สอบภาคปฏิบัตินักเรียนใหม่ปีการศึกษา ๒๕๖๐
Sunday, 19 February 2017 อ่านทั้งหมด 776 ครั้ง
สอบภาคปฏิบัตินักเรียนใหม่ปีการศึกษา ๒๕๖๐             คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม ๑ คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม ๒      Read More...
IMAGE สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดนักเรียน)
Friday, 03 February 2017
ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดนักเรียน)   Read More...
IMAGE สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดกีฬา)
Thursday, 26 January 2017
ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดกีฬา)   Read More...
IMAGE สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Monday, 19 September 2016
ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี Read More...
IMAGE สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดนักเรียน)
Friday, 03 February 2017
ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดนักเรียน)   Read More...
IMAGE สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดกีฬา)
Thursday, 26 January 2017
ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดกีฬา)   Read More...
IMAGE สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Monday, 19 September 2016
ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี Read More...
อธิการบดี
ผู้อำนวยการ

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

714665
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งสิ้น
257
922
1179
705798
29611
41040
714665

หมายเลขไอพี: 184.73.55.221
Server Time: 2017-03-27 06:44:58
You are here: