ประกาศ

เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนกีฬา     สังกัดสถาบันการพลศึกษา
ประจำปีการศึกษา  2553


                 ด้วยสถาบันการพลศึกษา มีความประสงค์จะรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนกีฬา สังกัดสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา   โดยสอบคัดเลือก ดังนั้น เพื่อให้การรับสมัครและการสอบคัดเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ   จึงกำหนดระเบียบการรับสมัครและการสอบคัดเลือกนักเรียน เพื่อเข้าเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 สำหรับโรงเรียนกีฬาและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 สำหรับโรงเรียนกีฬา ประจำปีการศึกษา   2553  ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร  
         หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544  สำหรับโรงเรียนกีฬา และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 สำหรับโรงเรียนกีฬาเปิดรับสมัครเข้าเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 และในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5
 
2.คุณสมบัติของผู้สมัคร  
     2.1มีความถนัดและความสามารถพิเศษทางการกีฬา
     2.2 มีร่างกายแข็งแรง   ไม่ทุพพลภาพ   ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการกีฬา
     2.3 มีสัญชาติไทย
     2.4 เพศ ชาย - หญิง และสามารถอยู่ประจำได้
     2.5 มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยถูกให้ออกหรือไล่ออกจากโรงเรียนเดิม
     2.6 ผู้สมัครเข้าเรียนในแต่ละชั้นต้องมีพื้นฐานความรู้และคุณสมบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด
     2.7 ผู้สมัครเข้าเรียนในแต่ละชั้นจะต้องเข้าเรียนต่อเนื่องของปีการศึกษา   2553  (ห้ามลดชั้น)
 
3.เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก  
     3.1 ผ่านเกณฑ์การทดสอบความสามารถทักษะและบุคลิกภาพตามชนิดกีฬาที่สมัครสอบ
     3.2 ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนตามระดับชั้น
     3.3 ผ่านเกณฑ์การตรวจสุขภาพร่างกาย
     3.4 ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันกีฬาระดับจังหวัดหรือสูงกว่า จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
4.วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร  


     4.1สมัครที่หน่วยงานรับสมัครโดยตรงได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ   
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 -30  มกราคม  2553 ที่โรงเรียนกีฬาที่ผูั้้สมัครประสงค์จะเข้าเรียน

           - วันจันทร์ ถึงวันศุกร์      เวลา  08.30 น.-16.30 น.
           - วันเสาร์ ถึงวันอาทิตย์    เวลา  09.00 น.-16.00 น.
      4.2สมัครที่หน่วยรับสมัครผ่าน ระหว่างวันที่ 5-25 มกราคม 2553 โดยสมัครได้ที่
         - โรงเรียนกีฬาทุกแห่ง ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
         - สถาบันการพลศึกษาทุกวิทยาเขตทั่วประเทศ 17 แห่ง รับสมัครในวันและเวลาราชการได้แก่ สถาบันการพลศึกษาประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ ลำปาง สุโขทัย เพชรบูรณ์ มหาสารคาม อุดรธานี ศรีสะเกษ ชัยภูมิ ชลบุรี กรุงเทพ สุพรรณบุรี อ่างทอง สมุทรสาคร ยะลา กระบี่ ตรัง และชุมพร
       4.3 สำนักงานอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา สนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในวันเวลาราชการ

****หมายเหตุ  กรณีสมัครทางไปรษณีย์และหน่วยงานรับสมัครผ่าน  หมดเขตรับสมัครวันที่ 25 ม.ค. 2553
5. การสมัคร  
      สามารถยื่นใบสมัครได้   3  วิธี                   
     5.1ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมด้วยหลักฐานที่ครบถ้วน   ณ

         -หน่วยรับสมัครตรง  คือ โรงเรียนกีฬาที่ผู้สมัครประสงค์จะเข้าเรียน หรือ
         -หน่วยรับสมัครผ่าน  ซึ่งได้แก่

                  - โรงเรียนกีฬาทุกแห่ง ในสังกัดสถาบันการพลศึกษา
                  - สถาบันการพลศึกษาประจำวิทยาเขต ทั้ง 17 แห่ง
                  - สำนักงานอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา สนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

     5.2 ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ไปยังโรงเรียนกีฬาที่ประสงค์จะเข้าเรียนโดยตรง โรงเรียนจะถือวันที่ ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตราลงวันที่ 23 มกราคม 2553 เป็นวันสุดท้ายของการรับสมัครทางไปรษณีย์
     5.3 ใบสมัคร 1 ชุด ใช้สมัครได้เพียง 1 ชนิดกีฬาเท่านั้น และเมื่อยื่นใบสมัครไว้แล้วผู้สมัครจะขอเปลี่ยนชนิดกีฬาที่สมัครใหม่ โดยใช้ใบสมัครที่ยื่นไว้ในภายหลังมิได้
     5.4 สมัครออนไลน์ www.ipe.ac.th

                  
หน้าถัดไป